1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Нові надходження у бібліотеку

До бібліотеки факультету надійшла партія нових книг

Назва: Основи інтернет технологій

Автор: В. М. Бредіхін, В. В. Карасюк, О. В. Карпухін, Ю. В. Мiщеряков

Видавництво: Сміт

Рік: 2009

Кількість сторінок: 384

У підручнику викладено основні концепції, які лягли в основу при ство­ренні мережі Internet, основні принципи роботи мережі Internet, а також способи роботи у глобальній мережі, принципи використання різних послуг, доступних користувачу в Internet. Для студентів усіх спеціальностей технічних вузів, а також для тих користувачів, які хочуть докладніше дізнатися про принципи роботи i ви­користання мережі Internet.

Назва: Веб-дизайн

Автор: Пасічник О. В., Пасічник В. В.

Видавництво: Львів

Рік: 2010

Кількість сторінок: 520

Підручник містить матеріал, необхідний для вивчення основних теоретичних засад, функціональних можливостей та практичного застосування сучасних систем і технологій баз даних, розроблення прикладних засобів та комп’ютерних інформаційних систем різного спрямування на основі реляційних баз даних.

Назва: Основи візуального програмування

Автор: Завадський І. О., Заболотний P. I.

Видавництво: Вид. група BHV

Рік: 2009

Кількість сторінок: 272

Запропоновано методику навчання програмування на прикладах розробки у візуальному середовищі програм із графічним інтерфейсом. Навчальною мовою програмування обрано Visual Basic .NET. Видання містить теоретичний матеріал, вправи, завдання для самостійного виконання і тести.

Назва: МАТLАВ в інженерних розрахунках. Комп’ютерний практикум

Автор: Н.М. Гоблик., В.В. Гоблик

Видавництво: НУ "Львівська політехніка"

Рік: 2011

Кількість сторінок: 132

Наведено можливості та галузі застосування системи комп’ютерної математики МАТLАВ, приклади застосування системи в інженерних розрахунках з використанням математичних моделей, що описують процеси в механічних системах, в електричних колах, теплопередачу, поширення та дифракцію хвиль. Розглянуто технологію моделювання динамічних систем у середовищі SIMULINK.

Назва: Алгоритми та структури даних

Автор: Н. Б. Шаховська, Р. О. Голощук

Видавництво: Магнолія

Рік: 2010

Кількість сторінок: 216

У посібнику розглядаються статичні й динамічні структури даних і методи роботи з деревами та графами. Проаналізовано алгоритми пошуку та сортування. Уводиться поняття хеш-функції та подаються правила її вибирання. Проаналізовано поняття обчислювальної складності, визначено класи алгоритмів та задач.

Назва: Системи баз даних та знань: Навчальний посібник

Автор: А.Ю.Берко, О.М.Верес, В.В.Пасічник

Видавництво: Магнолія

Рік: 2008/h4>

Кількість сторінок: 456

Навчальний посібник містить матеріал, необхідний для вивчення основних теоретичних засад, функціональних можливостей та практичного застосування сучасних систем і технологій баз даних, розроблення прикладних засобів та комп’ютерних інформаційних систем різного спрямування на основі реляційних баз даних.

Название: С#. Программирование на языке высокого уровня

Автор: Т.А. Павловская

Издательство: Питер

Год: 2009

Количество страниц: 432

Задача этой книги - кратко, доступно и строго изложить основы С#, одного из самых перспективных современных языков программирования. Книга содержит описание версии С# 2.0 (2005) и предназначена для студентов, изучающих язык "с нуля", но будет полезна и опытным программистам, желающим освоить новый язык, не тратя времени на увесистые переводные фолианты. Кроме конструкций языка в книге рассматриваются основные структуры данных, используемые при написании программ, классы библиотеки, а также рекомендации по стилю и технологии программирования. По ключевым темам приводятся задания для выполнения лабораторных работ, каждая из которых содержит по двадцать однотипных вариантов в расчете на учебную группу студентов.

Назва: Математичні методи ринкової економіки:Навчальний посібник

Автор: Кігель В.Р

Видавництво: Кондор

Рік: 2008/h4>

Кількість сторінок: 158

Навчальний посібник з вибіркової навчальної дисципліни “Математичні методи ринкової економіки” містить розділи про значимість математичних методів прийняття економічних рішень в умовах ринкової економіки; зміст і класифікацію задач прийняття економічних рішень; огляд основних методів математичного програмування та дослідження операцій розв’язування оптимізаційних задач ринкової економіки; методи визначення та відбиття системи переважань ОПР; методику багатокритеріальної оптимізашї економічних рішень; методи прийняття економічних рішень за умов ризику та/або невизначеності; концепцію очікуваної корисності у прийнятті економічних рішень за умов ризику; прикладні аспекти використання математичних методів прийняття економічних рішень за “детермінованих умов; теоретико-ігрові методи прийняття рішень в умовах активної ринкової конкуренції.

Назва: Методика розв’язування задач з мікроекономіки

Автор: Пустовійт Р.Ф.

Видавництво: Кондор

Рік: 2005/h4>

Кількість сторінок: 102

У навчально-методичному посібнику для самостійного вивчення дисципліни на засадах сучасної вітчизняної та світової економічної науки викладено сутність категорій, концепцій, законів мікроекономіки та методику аналізу задач. Акцентується увага на поєднанні економічної теорії з математичним аналізом.

Название: Эконометрика

Автор: Бессалов А.В.

Издательство: Кондор

Год: 2007

Количество страниц: 196

Пособие «Эконометрика» в наиболее доступной форме рассмотрены основные задачи эконометрики: построение регрессионной эконометрической модели на основе известных статистических данных и метода наименьших квадратов, анализ ошибок параметров модели, прогнозирование и оценка ошибок прогноза, определение статистической значимости корреляционной связи между экономическим показателем и факторами. Дан анализ ряда свойств эконометрических моделей, таких как мультиколлинеарность, гетероскедастичность и автокорреляция остатков регрессии. Наряду с линейными моделями приведен обзор наиболее распространенных нелинейных моделей. Эконометрика - компьютерная дисциплина. Рассмотрены примеры решения задач моделирования и построения графиков с использованием встроенных функций EXCEL. Приведено множество примеров решения задач как для моделей парной, так и множественной регрессии. В конце каждой главы с целью успешного усвоения материала даны задачи для самостоятельного решения и контрольные вопросы.

Название: Самоучитель по созданию Web-страниц: HTML, JavaScript и Dynamic HTML

Автор: А. Гаевский, В. Романовский

Издательство: А.С.К.

Год: 2008

Количество страниц: 440

Если пока Вы себе слабо представляете, как создавать сайты с использованием HTML и Javascript, но отчаянно хотите этому научиться, то эта книга для Вас. В ней рассмотрены все основные принципы и базовые понятия языков HTML и Javascript, а также даны ценные советы и рекомендации от профессионалов. Помимо этого в книге большое внимание уделено Dynamic HTML.

Название: Когнитивная бизнес-аналитика. Учебник

Автор: Абдикеев Н.М.

Издательство: ИНФРА-М

Год: 2010

Количество страниц: 511

Рассматриваются концепция, методология и технологии когнитивного бизнес-анализа.Впервые в консолидированном виде представлены передовые технологии, ведущие пользователя в направлении от информации - к знаниям, тенденциям и решениям. Отличие данной книги от других, посвященных различным частным проблемам бизнес-анализа, состоит в том, что в основу поставлена цель - дать возможность пользователю выявить скрытые закономерности, сильные и слабые стороны своего бизнеса и, благодаря этому, определить стратегии его развития на основе синтеза эффективных решений с использованием когнитивного анализа.