Філія кафедри економічної кібернетики та інформатики

  • Друк

У серпні 2010 року при Самбірському факультеті ППЗ створено філію кафедри економічної кібернетики та призначено к.е.н., доцента Гладія Г.М. її завідувачем.

Кафедра економічної кібернетики та інформатики продовжує традиції двох кафедр – автоматизованих систем і програмування (АСП) та економічної кібернетики (ЕК).

Перша назва кафедри АСП – кафедра цифрових обчислювальних машин і програмування, заснована в 1969 році в зв’язку із введенням інформаційних технологій у вивчення економічних дисциплін факультету фінансів. Перший склад кафедри: В.І. Патерикін, М.І. Мартинюк, Н.Д.Щербак, Я.П.Куйбіда, М.Г.Опаєць. Завідувачами кафедри були: Патерикін В.І., Лисий Г.А., Карбовський Ю.М., Лапшин В.І., Дейнека П.А, Саченко А.О, Недашковський М.О.

22

На кафедрі захищена докторська дисертація Недашковським Миколою Олександровичем. Колишні викладачі кафедри Саченко Анатолій Олексійович, Ріппа Сергій Петрович та Олексюк Олександр Степанович стали докторами вже після переходу на інші кафедри. Після 1970 року викладачами працювали: Руденко В. М., Костюк Р.І., Винокур М.Ю., Дичковський О.Р., Лапшин В.І., Буняк А.М., Лисий Г.А., Саченко А.О.. Дейнека П.А., Помилуйко А.П., Чернишов П.С., Тирса М.П. Іващук Д.В., Олексюк О.С., Ріппа С.П., Лавінський Г.В., Івасечко Є.О., Івасів В.С., Тимошенко Л.М., Блажкевич Н.В., Чирка М.І., Масліяк Б.О., Кобернюк В.П., Олейніков В.М., Литвин У.О., Спільчук В.М., Штабалюк П.І., Дем’янюк О.Б., Москаль Н.Р., Карбовський Ю.М., Дуда М.О., Телейко А.Б., Смалюк Г.Ф., Олейко В.М., Дмитришин Р.І., Дмитришин М.І., Боднар Д.І., Олексій Б.В., Коваль І.П., Свечинська Т.Я., Цебрій Л.М., Лебединська Л.І., Масловський М.П.

Кандидатські дисертації під час роботи на кафедрі захистили Саченко Анатолій Олексійович, Олексюк Олександр Степанович, Опаєць Михайло Георгійович, Дуда Михайло Олексійович, Лебединська Людмила Іванівна, Олейко Віра Миколаївна, Смалюк Галина Федорівна, Смачило Тетяна Володарівна, Мачуга Роман Іванович. Видано такі підручники: Лавінський Г.В., Гром’як Р.С., Бабій С.В. та ін. Автоматизовані системи обробки економічної інформації, Київ:Вища школа, 1995. – 287 с.; Литвин У.О. Научная организация труда и управления учебним процессом в экономическом вузе, Киев: КИНГ, 1970. – 156 с.; Литвин І.С. Інформаційні процеси в управлінні, Тернопіль: Економічна думка, 1998.- 303 с.

Історія кафедри економічної кібернетики почалася з червня 1994 р. разом з початком формування факультету комп’ютерних інформаційних технологій.

На базі кафедри інформаційних обчислювальних систем і управління (ІОСУ), що вела підготовку фахівців за спеціальністю «Економічна інформатика і АСУ» (на факультеті економіки і управління), були створені кафедри моделювання та оптимізації економічних систем і процесів (МОЕСП) та технології обробки економічної інформації (ТОЕІ). З моменту створення кафедра МОЕСП стала випусковою за вказаною вище спеціальністю.

Кафедру МОЕСП, на початку, очолив к.е.н., доцент Гладій Григорій Михайлович. Перший склад кафедри: М. П. Дивак, Л. М. Буяк, старший лаборант Н. Є. Лукашова. До проведення занять залучали фахівців з виробництва (ВО «Сатурн») та викладачів політехнічного інституту.

У 1995 р. відбувся перший випуск фахівців з «Економічної інформатики і АСУ» (староста групи – Володимир Мельничук). Згодом (у 1996р.) спеціальність «Економічна інформатика і АСУ» у процесі реформи вищої школи була трансформована у спеціальність: «Інформаційні системи в менеджменті» (ІСМ), що через рік була акредитована. Кафедра МОЕСП успішно пережила і наступні реформування, коли об’єднали спеціальності ІСМ та «економічна кібернетика», та пройшла акредитацію за кваліфікаційними рівнями бакалавр, спеціаліст та магістр. У 2003 р. кафедру МОЕСП було перейменовано на кафедру економічної кібернетики.

Штат кафедри, з часом, поповнювався і постійно зростав науково-професійний рівень кваліфікації працівників. Захистили кандидатські дисертації П.Р.Струбицький (2000 р.), Л.М.Буяк (2005 р.), М.П.Дивак захистив докторську дисертацію і очолив кафедру комп’ютерних наук.

За час існування кафедра підготувала 1316 фахівців, з них: 536 бакалаврів, 631 спеціаліст, 149 магістрів. Серед випускників кафедри є і кандидати наук: Василь Коваль та Людмила Барткова.

Кафедра економічної кібернетики та інформатики є випусковою для спеціальності «Економічна кібернетика», а також забезпечує: викладання циклу математичних дисциплін для інших спеціальностей факультету комп’ютерних інформаційних технологій, викладання дисциплін “Економічна інформатика” та “Інформатика” для всіх факультетів університету і деяких дисциплін з напряму підготовки „Документознавство та інформаційна діяльність”.

Навчальний процес забезпечують 25 працівників, з них: 3 доктори наук та 14 кандидатів наук. Викладачі кафедри постійно освоюють нові методи навчання, що дозволяють максимально активізувати процес творчого осмислення студентами навчального і практичного матеріалу. Активно впроваджуються нові інформаційні технології в навчальний процес, а саме: мультимедійні засоби відображення інформації; пакети прикладних програм для економіко–математичного моделювання та побудови інформаційних систем в економіці; методологія об'єктно–орієнтованого програмування та візуального проектування у викладанні фахових дисциплін; автоматизовані навчальні курси. Впровадження технології автоматизованого навчання дозволило, в першу чергу, звільнити викладачів від рутинної роботи, активізувати процес вивчення окремих тем дисциплін, покращити якість знань студентів, отримати та закріпити практичні навики роботи з програмними засобами. Всі навчальні місця студентів мають постійний доступ до Інтернет це дає змогу проводити навчання не ізольовано, а у інтегрованому інформаційно-освітньому середовищі.

Всі дисципліни навчального плану забезпечені навчально–методичними матеріалами, які включають в себе програму курсу; структурнологічні схеми лекцій; плани семінарських та практичних занять; завдання для самостійної роботи студентів, перелік питань для заліків і екзаменів, список літератури з курсу, словник термінів. Робочі програми та методичні розробки з дисциплін забезпечують сучасний рівень навчання. Вдосконалення навчальних планів відбувається у відповідності до тенденцій розвитку математичних і комп’ютерних наук, економічної інформатики та темпів впровадження ринкових відносин в суспільстві.

Науковими інтересами кафедри були і є прикладне програмування, обчислювальні методи і економіко–математичне моделювання, теорія диференціальних рівнянь і аналітична теорія гіллястих ланцюгових дробів, моделювання проблем електронного бізнесу і розподілені обчислення, математичне програмування і економіко-математичне моделювання інвестиційної діяльності.

Основні наукові здобутки:

У галузі прикладного програмування проводились роботи щодо застосування сучасних засобів візуального програмування Borland Delphi, Borland C++ Builder, MS Visual C++ та Borland С++ Builder для створення пакетів прикладних програм. Зокрема, створено Num Pack 2.0 for Windows для розв’яння задач чисельного аналізу та економіко–математичного моделювання та Business Portal 1.0 for Windows для розрахунків моделей електронного бізнесу в режимі Online в мережі Інтернет. Розроблена інтерактивний навчально–контролюючий курс з дисципліни „Інформатика”, котрий зокрема забезпечує проведення дистанційного навчання за допомогою Інтернет.

В області обчислювальних методів і економіко-математичного моделювання успішно розв’язана проблема створення ефективних обчислювальних методів для розв’язування систем алгебраїчних рівнянь з матрицями. Для диференціальних рівнянь в частинних похідних вивчається проблема якісної теорії періодичних і квазіперіодичних розв’язків крайових задач. Розвивається аналітична теорія гіллястих ланцюгових дробів, зокрема досліджуються питання збіжності і обчислювальної стійкості дробів з елементами дійсного та комплексного типу, а також з матричними і операторними елементами.

Побудовано ефективні економіко-математичні моделі розвитку і оптимального функціонування електронного бізнес–порталу. Це динамічні матричні варіанти моделей Лєонтьєва, Лєотьєва-Форда, Моно-Ієрасулимського.

Для найбільш часто вживаних законів розподілу густини ймовірності встановлено ефективні алгоритми організації паралельного обміну даними бізнес-порталу з віддаленими серверами і виконання розподілених обчислень в Інтернеті.

З використанням теорії матриць створено економічні алгоритми для розв’язання параметричних оптимізаційних задач математичного програмування.

Розроблено сучасні економіко-математичні моделі формування інвестиційного портфеля діяльності підприємств.

Кафедра економічної кібернетики та інформатики націлена на проведення теоретичних та практичних досліджень в галузі моделювання та оптимізації економічних систем і процесів: маркетингової стратегії підприємств за допомогою баз знань, потокових методів моделювання, прогностичного моделювання економічних процесів, інтелектуального обчислення та аналізу даних.